آموزش تجربی تجارت بین المللی

آموزش تجربی صادرات و واردات از کشورهای مختلف دنیا به ویژه ترکیه و چین و امارات به زبانی ساده

بهمن 96
2 پست